Alla inlägg av robertnordman

”En Välkomnande Kyrka”

För mig är en Välkomnande kyrka en ”Kyrka för Alla” utan några som helst begränsningar. Genom att vara en välkomnande kyrka som är öppen för alla utan några begränsningar på tro, bakgrund, värderingar, rent ut sagt en kyrka ska var välkomnande för alla människor. Idag när vi människor då framförallt i väst lever i en allt mer sekulariserad värld så behöver vi mer än någonsin ha en öppen, tilltalande och välkomnande kyrka som ser individen och skapar en kärleksfull gemenskap. I dagens samhälle verkar materialismen tagit över och vi verkar ha glömt vad omtanken för vår medmänniska betyder. Det är i sådana tider som vi alla behöver en trygg plattform att samlas kring. Jag ska erkänna att min tro inte är av den starkaste karaktär däremot tror jag på en gemenskap där alla människor inkluderas.

Din Trygghet Min Vardag

”Din trygghet Min vardag”

Alla människor har rätt till trygghet.
Gemenskap och inkludering skapar trygghet för den enskilda människan. Utanförskapet skapar möjlig rekrytering till grupper goda som onda. Öka goda grupper i samhället som inkluderar människor som riskerar att hamna i utanförskap. Genom ökad inkludering i goda grupperingar minskar vi växandet av onda grupperingar.

Keep fighting the good fight

Göteborgs kandidat till riksdagen
22. Robert Nordman, 46 år, ordningsvakt

Göteborgs kandidat till kommunen
30. Robert Nordman, 46 år, ordningsvaktRN valet 2018

Parkering för alla på Saltholmen är en medborgarrättighet.

Parkeringsproblematiken har varit ett långvarigt problem och det verkar som att det kommer att fortgå att vara så.  Ett litet ljus tändes när Göteborg stad tillsatte en ny utredning ”Trafik- och parkeringsutredning för södra skärgården” där uppdragsgivare Tyréns presenterade en rapport 2014-06-10 där de kom fram till följande gällande parkeringsbehovet på Saltholmen, se nedan:

”2.2.9 Parkering
Historiskt sett har Saltholmen varit den plats där boende i Södra skärgården har sina fordon parkerade då biltrafik inte är tillåten på öarna. Ytorna på Saltholmen är dock begränsade samtidigt som anspråken på parkeringsplatser fortsätter att öka, vilket bland annat är ett resultat av hamnverksamheten vid Saltholmen och av fortsatt bostadsutbyggnad på öarna och därmed ett ökat bilinnehav. Riktlinjer för parkering Parkeringspolicy för Göteborg och vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov gäller som riktlinjer. Upplåtelseformer och villkor Det finns två typer av parkeringsplatser för boende i Södra skärgården och för att få tillgång till en plats måste personen ställa sig i kö. De två typerna är arrendeplats som bara får användas av arrendatorn och tillståndsplats som delas med andra som har tillstånd. Kraven för att söka och få tillstånd är:
• Att du är folkbokförd i Södra skärgården
• Att du är registrerad ägare till en bil eller har intyg från arbetsgivare t.ex. leasingbil. Om företag kan bevis att de driver verksamhet i skärgården kan även de söka och få tillstånd till parkeringsplats. Omkring 15 % av arrendeplatserna respektive tillstånden innehas av företag eller organisationer.
Ingen köavgift tillämpas.
Utbud
I figur 31 ges en översiktlig bild över var parkeringsytorna finns och vad de benämns.

Bild parkering

Totalt finns nästan 1400 parkeringsplatser vid Saltholmen och Långedrag varav drygt 800 finns vid Saltholmen. Det finns tre typer av platser:
• Förhyrda platser, ”arrendeplatser”, som bara får användas av den som hyr. Idag finns drygt 500 stycken och kötid är drygt 20 år. Nästan 1000 personer står i kö.
• Tillståndsplatser, som delas av andra med tillstånd. Antalet platser varierar under året. Vintertid finns nästan 430 platser vid Saltholmen och sommartid finns drygt 330 platser. Vid Kallbadhuset finns omkring 40 platser. Drygt 350 personer står i kö och kötiden är ungefär 4 år.
• Avgiftsplatser finns för besökare och vid Saltholmen finns drygt 130 platser, varav nästan 100 får användas av de med parkeringstillstånd. Under sommartid är dock samtliga till för besökare. I Långedrag finns uppemot 500 platser som kan användas av besökare. Även dessa får användas av de med tillstånd.
I figur 32 redovisas antalet parkeringsplatser och typ av upplåtelseform. Den övre tabellen gäller för Saltholmen och den nedre för Långedrag.

Bild parkering1

Samutnyttjande finns vid Kallbadhuset där parkering endast är tillåten kvälls- och nattetid. Det finns även parkeringsytor vid Hinsholmskilen och dessa används under sommaren när antalet besökare till skärgården ökar kraftigt. Det finns ett antal platser som innehas av olika bilpooler vid Saltholmens inre och yttre hamn. Göteborgs Bilkooperativ använder tre platser i Saltholmen, Flexibilen/Sunfleet Carsharing AB använder två platser och Brännö Bilkooperativ använder en plats.

Beläggning

Beläggningsgraden är generellt högre vid Saltholmen än i Långedrag och den är högre kvällstid än dagtid på förhyrda och tillståndsplatser. Tillståndsplatser är fullbelagda kvällstid. Under soliga sommardagar finns knappt några lediga platser och det drabbar mest de som parkerar mot avgift och personer med parkeringstillstånd.

Kostnad

En arrendeplats och tillståndsplats kostar 600 kr respektive 500 kr per månad. Det finns även ett vardagstillstånd för 350 kr som gäller kl.05:00-20:00. Prismodellen är baserad på en timtaxa på 5 kr per timme.

Efterfrågan

Bilinnehavet hos de boende i Södra skärgården är avsevärt lägre än i Göteborg i övrigt. Däremot har biltätheten ökat de senaste 20 åren, enligt figur 33, vilket inte skett i Göteborg där den snarare stannat av och går mot en minskning. I Parkeringspolicyn för Göteborgs Stad planeras inte längre för en ökad biltäthet. (ÅF, 2011) År 2012 fanns 237 bilar per 1000 invånare i Södra skärgården, vilket innebär att det finns cirka 1060 bilar totalt. ÅF (2011) Det tillkommer drygt 130 fordon som är registrerade hos företag. [PP/Statistik Göteborgs stad] I Göteborgs stad var bilinnehavet per 1000 invånare 290 bilar [Göteborgs stad]

Bild parkering3

Efterfrågan av parkeringsplatser ökar under sommaren. Under juni till och med augusti fördubblas antalet resenärer med skärgårdsbåtarna. För att möta denna ökade efterfrågan upplåts 95 platser vid vändslingan i Saltholmen och 498 platser vid Långedrag för besökande. Vid Hinsholmskilen finns ytterligare parkering. (ÅF, 2011)

Det har gjorts insatser för att öka antalet parkeringsplatser. Under år 2005 tog Trafikkontoret, P-bolaget och Stadsbyggnadskontoret fram ett åtgärdsförslag med en förstudie som utgångspunkt (Förstudie parkering/tillgänglighet Saltholmen och Göteborgs Skärgård – förslag till åtgärder, 2005). Förslaget innebar bortsprängning av berg intill skärgårdsterminalen, istället för att införa ett provisoriskt parkeringsdäck (som tidigare varit på förslag) kunde åstadkomma bland annat förbättrad angöring för bussar, tillskott av cirka 120 p-platser och skyddad cykelparkering samt förbättringar av och handikappanpassning av spårvagnshållplatsen. (Stadsbyggnadskontoret, 2006) Den första etappen av två är genomförd, vilket omfattar ett tillskott på 120 p-platser, avlämningsplats för personbilar, vind- och väderskydd för väntande båtresenärer, extra yta för ett par bussar vid terminalen, cykelparkering som delvis är skyddad. Det som återstår av de föreslagna åtgärderna är att flytta vändslingan för spårvagn och göra den handikappanpassad. Även ny infart till vissa fastigheter i närheten av den nuvarande slingan planeras. Ett parkeringsledningssystem installerades under 2013 i början av Saltholmsgatan. Bakgrunden är problem med söktrafik, framförallt längst ut på Saltholmen. Med denna åtgärd är förhoppningen att söktrafiken ska minska. Med hjälp av räknesystem och dynamiska skyltar får trafikanterna hjälp att hitta en ledig parkeringsplats. Systemet är även knutet till en applikation för smartphones som heter ”Parkering Göteborg”. I figur 34 visas var dessa skyltar finns placerade och i figur 35 är en bild på hur parkeringsledningssystemet ser ut.
Bild parkering4

I år har GBG stad genomfört workshop  vid två tillfällen där vi med Storytelling skulle fantisera om olika framtagna scenarier för människor som berörs av kommunikationer kopplat till Göteborg södra skärgård. Det fanns inget utrymme för eget tyckande om alternativa förslag utan det var tjänstemännens förslag som låg på bordet. Än en gång har politiker och tjänstemän gått sin egen väg utan att riktigt lyssna på vad dess invånare tycker. Det största problemet är och kommer att förbli parkeringsproblematiken på Saltholmen.

Inslag från workshop, länk

Never ending story…

 

Campus CreaArena i Göteborg

Göteborgs nya fritidsgård för unga och unga vuxna.

Multiarena för idrott, evenemang, kultur, utbildning, konferens och möten.

-Renovera Scandinavium och Ullevi
-Bygg ihop från Ullevi till Scandinavium/Svenska mässan
-Äventyrsbad
-Ishallar för hockey, isdans mm.
-Campus
-P-hus under jord
-Socialkontor
-Träningshallar
-Inkubatorer
-Ungdomens hus med ungdomsråd
-Studentboende
-Föreningskontor
-Förbundskontor…

IMG_3854

#Campus #CreaArena #PratBar #GbgFtW #LyftGbg

#LyftGbg med Kampsportsarena i #GbgFtw

#LyftGbg med Kampsportsarena i #GbgFtw I över 30 år har jag varit engagerad inom kampsport både på amatör som professionell nivå, både som företagare, idrottsman och ideella uppdrag. För mig var kampsporten min räddning, den gav mig trygghet och vänskapsband som jag inte mött på tidigare eller senare. För människor i utanförskap kan kampsporten och dess förebilder vara deras enda väg ut. I kampsportsfamiljen bemöts man med respekt och kärlek. Det finns flertalet studier som påvisar de goda sidorna för ungdomar att utöva kampsport så som t.ex. fokusering, vilja, respekt och framförallt ödmjukhet inför sina medmänniskor. Göteborg har en lång historia med framgångsrika fighters som satte Göteborg på världskartan. Nu är det dags att Göteborg igen arbetar för att sätta staden på världskartan som en av städer med framgångsrika fighters. Jag tror att om vi aktiverar mer ungdomar i kampsportsaktiviteter så kommer våldet i Göteborg succesivt att minska. Alla aktiva fighters och ledare inom kampsporten vet att seriös kampsportsträning minskar risken av oprovocerad våldsutövning. Ett viktigt steg med att utöka kampsporten i Göteborg är att vi i Göteborg etablerar en riktig kampsportsarena. Det är viktigt att Göteborg får en gemensam plattform för att lyfta fram våra kampsportsprofiler som förebilder och visar på att om man viger en del av sitt liv för kampsporten så kommer det något gott ut av det. Kampsporten har oftast alltid varit en ventil och mentor för trassliga ungdomar. I kampsporten får individen en bestående gemenskap och självkänsla. Så låt oss igen sätta Göteborg på världskartan som en stad med framgångsrika fighters.

”Keep fighting the good fight”

@RobertNordman

Levande Skärgård = Parkering för alla på Saltholmen

I 20 års tid har vi haft samma styre i Göteborgs kommun. Då som nu är det fortfarande ca 20 års kö för att få en fast parkeringsplats på Saltholmen. Jag har varit delaktig i flertalet möten med människor som funderat på att bosätta sig i skärgården och en av de viktigaste och första fråga som de ställt är; ”finns det möjlighet att få en parkeringsplats?” Svaret till dessa intressenter har varit; ”jovisst efter ca 7 års köande kan ni ev. få möjlighet att hyra ett boendekort och få möjligheten att parkera i mån av plats.” Ett annat bekymmer som jag upptäckte som företagare var parkeringsproblematiken när jag handlade varor i stan och missade båten flertalet gånger. Detta är ett bekymmer om man har en tid att passa eller om man har känsliga varor som behöver ha så kort transporttid som möjligt för att upprätthålla kvalitén. Jag anser att en av de viktigaste delarna för att få en levande skärgård är att vi löser parkeringsproblematiken för alla. När jag menar alla så menar jag åretruntboende, sommarboende, besökare till boende, turister, företagare m.fl. Våra besökare, sommargäster och turister är en mycket viktig del av en ”Levande Skärgård” för utan dem skulle butiker, restauranger m.fl. inte ha råd att ha öppet. Jag vet att frågan har figurerat med jämna mellanrum men just nu är det ganska tyst. Nu borde vara en perfekt tid att lyfta frågan politiskt och att vi nu löser den här långbänken. Jag har under alla mina år som boende i skärgården funderat, samtalat och undrat varför ingen lösning kommer till gällande parkeringsbristen på Saltholmen. Det har även förts en diskussion gällande vem som har parkering på Saltholmen och om de verkligen har rätt till en parkering. Den diskussionen tycker jag att vi avslutar och blickar framåt. Nu tycker jag vi tittar på en lösning som skapar parkeringsmöjlighet för ALLA på Saltholmen. För vi vill väl ha en levande skärgård…?

Robert Nordman, Nr 7 på Kommunlistan Centerpartiet

parkering  A5289204_00001_1

Att rösta, en demokratisk rättighet för alla, eller…

Personer med utvecklingsstörning deltar inte i allmänna val i samma utsträckning som andra. De fick inte rösträtt förrän omyndighetsförklaringarna avskaffades 1989, och i senaste mätningen 1998 var valdeltagandet inom gruppen bara 20%. Eftersom personer med utvecklingsstörning är så beroende av det offentligas myndighetsutövande, måste de också kunna få vara med och påverka detta. Stora ansträngningar har gjorts för att göra våra vallokaler tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Men för personer med intellektuell funktionsnedsättning räcker inte en ramp förbi trappstegen. Det räcker inte heller att erbjuda hjälp att förstå hur man röstar. För att valet ska bli tillgängligt måste alla få en möjlighet att tillgodogöra sig vad det är man röstar om. Själva politiken måste göras tillgänglig och den politiska informationen måste vara förståelig och användbar.

Källa: Studieförbundet Vuxensskolan

sv_mittval_logo1

Mina politiska frågeställningar & tankar som jag hoppas få eller ge svar på.

Vilka åtgärder förenklar och uppmuntrar entreprenörskapet?

Hur kan vi få kapital att stanna i Sverige?

Hur gynnar det svensk tillväxt med ett ökat kapitalinflöde in i Sverige?

Avveckla periodiseringssystemet för små entreprenörer.

Ett stort problem som jag upptäckte under min uppstart som småföretagare var när man växer för fort och bristen på cashlow skapar problem att växa. Kan en lösning vara att låta småföretagare använda vinsten till direkt investering med fullständigt avdrag vid investeringstillfället och inte periodiserat på investeringskostnadens livstid.

Vad blir effekten och vilka risker finns med direktavskrivningar på investeringar?

Hur ser det ekonomiska flödet av kapital ut i Sverige på riksnivå och på kommunal nivå?

Hur ser intäkter vs kostnader ut för personlig assistans i Göteborgs kommun?

Medborgarlön istället för socialbidrag?

Bygg ett system i Sverige där SME – företagandet lönar sig mer än stordrift.

Hur kan vi få svensk sjöfart att inte flagga ut?

Om vi minskar skillnaden mellan att driva företag i Sverige mot konkurrerande nationer så kommer fler företag att ha kvar sin verksamhet i Sverige, borta bra men hemma bäst, eller?

Svensk exportframtid ligger i de kreativa näringarna så som reklam, musik, film mm. Dessa branscher är lättrörliga av sig och behöver inte ha sin plattform i Sverige för att fungera.

Sverige borde satsa på mer på det kreativa tänkandet i Sverige som t.ex. inom skolan, sjukvården, kriminalvården. Inom kriminalvården finner du en mångfald av individer som besitter ett gott sinne för entreprenörskap och kreativitet.

Sverige ska vara det land där alla länders kreativa näringar vill lägga sina produktioner.

Sverige har fantastiska naturresurser (vatten/vindkraft, Malm, Träd, friskt vatten) som vi kan ha nytta av för att få Sverige att växa som ekonomisk zon.

Decentralisering är viktigt och det är viktigt att den lilla människan får egen frihet att bygga sitt liv så att hen mår bäst.

Staten bör minimera sitt bestämmande och att styra den enskilde människan beslut så länge som individen inte begår ett brott mot någon annan eller sig själv.

Staten bör ha en coachande och uppmuntrande relation till den enskilda individen.

När det gäller öppettider för verksamheter som serverar alkohol så borde det var bäst om de hade utvidgade öppettider pga. att det är endast på ett ställe där det serveras alkohol som det finns en tillsyn över den enskildes alkoholintag. Utvidgade öppettider kommer förmodligen att dra ner på hastigheten av alkoholintaget vilket förmodligen kommer innebära mindre överkonsumtion, ökade arbetstillfällen. De flesta kan nog hålla med om att det är roligare att konsumera alkohol i sällskap än ensam. Alkoholkonsumtion i olika verksamheter har inte bar en negativ effekt. De positiva sidorna vid alkoholkonsumtion är de relationsskapande mycket pga. att svenskar i många fall är tillbakadragna, blyga och har ofta rädsla att kommunicera med någon de inte från början känner.

Sveriges konkurrenskraft mot resten av världen är vårt kreativa tänkande och att arbeta med innovativt tänkande. Jag tror detta beror på att vi i Sverige ha ett öppet och fritt samhälle där individen tillåts att tänka fritt. Tänk om vi tog bort de flesta begränsningar i Sverige för individen att tänka och handla fritt. Jag tror att det bara är en tidsfråga innan Kina och andra länder börjar förstå styrkan i att tänka fritt. Istället för att bygga fängelser så borde vi satsa på att bygga upp kreativa fabriker som skulle göra Google avundsjuka.

Svenska näringsframgångar finns i bl.a. musikindustrin, filmbranschen, reklambranschen. Om Sverige satsar på dessa näringar nu så kommer vi att få ett rejält försprång till resten av världen. Men vi får inte glömma att vi ser hela landet. De som inte vill jobba inom andra branscher ska möjlighet att fortsätta verka inom sin gebit, alla delar behövs. De kreativa näringarna behöver inte ligga i storstäder vilket skapar möjlighet för små samhällen i Norrland att fortsätta leva.

Skapa möjligheter i Sverige för individen att fritt välja vad hen vill arbeta med och därigenom uppbära sin försörjning.

Förr arbetade individen för att leva, idag borde varje individ leva för att arbeta. Dygnet för människan består i stora drag av tre delar; sömn, arbete och fritid. De flesta väljer sin fritidssysselsättning efter intresse. Det enda individen kan bestämma när det gäller att sova är att investera i en bra säng. Jag tror att den viktigaste delen i en yrkesroll är att individen är stolt över sitt yrkesval och att hen har roligt på jobbet och trivs med sina arbetsuppgifter.

Jag vill se en skola som är öppen för mer individtänkande. Jag vill se en skola där vi har högt i tak och skapar möjligheter för alla att utvecklas i sin egna fart och åt sitt egna håll. Skolan behöver även vara en trygg plats för elever lärare och övrig personal där individen får möjlighet att växa och utvecklas. Jag ser en framtidspotential i att öka på inslag av kreativa ämnen och idrott/hälsa i skolan.

@SocialLiberalt

Välkommen till Robert Nordmans resa som politiskt engagerad.

Hej

Här kommer ni löpande kunna följa med på min resa som politiskt engagerad eller man kanske kan säga samhällsengagerad. Jag har under många år varit intresserad av politik och har gärna slängt mig in i politiska diskussioner med andra. Jag har även under många år diskuterat politik med min moster vilket har varit givande och inspirerande. Att arbeta med Politik är att arbeta med samhällsförbättringar. Man kan nog säga att mitt intresse för politik startade när jag gav mig in i världen som småföretagare. Resan som småföretagare har varit lärorik och fylld av svågerpolitik vilket har gett mig förtret under långa perioder. Om det inte vore för en politiker vid namn Manne som under många år har stöttat mig i svårigheterna  att vara företagare så hade jag gett upp för länge sedan, kanske. För två år sedan fick jag följa med på mitt första politiska möte vilket blev starten på min resa att med mitt engagemang försöka skapa ett bättre samhälle för alla. Två år senare befinner jag mig mitt upp i en valkampanj och jag är tacksam och hedrad att blivit nominerad till plats nr 7 på Centerpartiets kommun & Riksdagslista.