Kategoriarkiv: Parkering

Parkering för alla på Saltholmen är en medborgarrättighet.

Parkeringsproblematiken har varit ett långvarigt problem och det verkar som att det kommer att fortgå att vara så.  Ett litet ljus tändes när Göteborg stad tillsatte en ny utredning ”Trafik- och parkeringsutredning för södra skärgården” där uppdragsgivare Tyréns presenterade en rapport 2014-06-10 där de kom fram till följande gällande parkeringsbehovet på Saltholmen, se nedan:

”2.2.9 Parkering
Historiskt sett har Saltholmen varit den plats där boende i Södra skärgården har sina fordon parkerade då biltrafik inte är tillåten på öarna. Ytorna på Saltholmen är dock begränsade samtidigt som anspråken på parkeringsplatser fortsätter att öka, vilket bland annat är ett resultat av hamnverksamheten vid Saltholmen och av fortsatt bostadsutbyggnad på öarna och därmed ett ökat bilinnehav. Riktlinjer för parkering Parkeringspolicy för Göteborg och vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov gäller som riktlinjer. Upplåtelseformer och villkor Det finns två typer av parkeringsplatser för boende i Södra skärgården och för att få tillgång till en plats måste personen ställa sig i kö. De två typerna är arrendeplats som bara får användas av arrendatorn och tillståndsplats som delas med andra som har tillstånd. Kraven för att söka och få tillstånd är:
• Att du är folkbokförd i Södra skärgården
• Att du är registrerad ägare till en bil eller har intyg från arbetsgivare t.ex. leasingbil. Om företag kan bevis att de driver verksamhet i skärgården kan även de söka och få tillstånd till parkeringsplats. Omkring 15 % av arrendeplatserna respektive tillstånden innehas av företag eller organisationer.
Ingen köavgift tillämpas.
Utbud
I figur 31 ges en översiktlig bild över var parkeringsytorna finns och vad de benämns.

Bild parkering

Totalt finns nästan 1400 parkeringsplatser vid Saltholmen och Långedrag varav drygt 800 finns vid Saltholmen. Det finns tre typer av platser:
• Förhyrda platser, ”arrendeplatser”, som bara får användas av den som hyr. Idag finns drygt 500 stycken och kötid är drygt 20 år. Nästan 1000 personer står i kö.
• Tillståndsplatser, som delas av andra med tillstånd. Antalet platser varierar under året. Vintertid finns nästan 430 platser vid Saltholmen och sommartid finns drygt 330 platser. Vid Kallbadhuset finns omkring 40 platser. Drygt 350 personer står i kö och kötiden är ungefär 4 år.
• Avgiftsplatser finns för besökare och vid Saltholmen finns drygt 130 platser, varav nästan 100 får användas av de med parkeringstillstånd. Under sommartid är dock samtliga till för besökare. I Långedrag finns uppemot 500 platser som kan användas av besökare. Även dessa får användas av de med tillstånd.
I figur 32 redovisas antalet parkeringsplatser och typ av upplåtelseform. Den övre tabellen gäller för Saltholmen och den nedre för Långedrag.

Bild parkering1

Samutnyttjande finns vid Kallbadhuset där parkering endast är tillåten kvälls- och nattetid. Det finns även parkeringsytor vid Hinsholmskilen och dessa används under sommaren när antalet besökare till skärgården ökar kraftigt. Det finns ett antal platser som innehas av olika bilpooler vid Saltholmens inre och yttre hamn. Göteborgs Bilkooperativ använder tre platser i Saltholmen, Flexibilen/Sunfleet Carsharing AB använder två platser och Brännö Bilkooperativ använder en plats.

Beläggning

Beläggningsgraden är generellt högre vid Saltholmen än i Långedrag och den är högre kvällstid än dagtid på förhyrda och tillståndsplatser. Tillståndsplatser är fullbelagda kvällstid. Under soliga sommardagar finns knappt några lediga platser och det drabbar mest de som parkerar mot avgift och personer med parkeringstillstånd.

Kostnad

En arrendeplats och tillståndsplats kostar 600 kr respektive 500 kr per månad. Det finns även ett vardagstillstånd för 350 kr som gäller kl.05:00-20:00. Prismodellen är baserad på en timtaxa på 5 kr per timme.

Efterfrågan

Bilinnehavet hos de boende i Södra skärgården är avsevärt lägre än i Göteborg i övrigt. Däremot har biltätheten ökat de senaste 20 åren, enligt figur 33, vilket inte skett i Göteborg där den snarare stannat av och går mot en minskning. I Parkeringspolicyn för Göteborgs Stad planeras inte längre för en ökad biltäthet. (ÅF, 2011) År 2012 fanns 237 bilar per 1000 invånare i Södra skärgården, vilket innebär att det finns cirka 1060 bilar totalt. ÅF (2011) Det tillkommer drygt 130 fordon som är registrerade hos företag. [PP/Statistik Göteborgs stad] I Göteborgs stad var bilinnehavet per 1000 invånare 290 bilar [Göteborgs stad]

Bild parkering3

Efterfrågan av parkeringsplatser ökar under sommaren. Under juni till och med augusti fördubblas antalet resenärer med skärgårdsbåtarna. För att möta denna ökade efterfrågan upplåts 95 platser vid vändslingan i Saltholmen och 498 platser vid Långedrag för besökande. Vid Hinsholmskilen finns ytterligare parkering. (ÅF, 2011)

Det har gjorts insatser för att öka antalet parkeringsplatser. Under år 2005 tog Trafikkontoret, P-bolaget och Stadsbyggnadskontoret fram ett åtgärdsförslag med en förstudie som utgångspunkt (Förstudie parkering/tillgänglighet Saltholmen och Göteborgs Skärgård – förslag till åtgärder, 2005). Förslaget innebar bortsprängning av berg intill skärgårdsterminalen, istället för att införa ett provisoriskt parkeringsdäck (som tidigare varit på förslag) kunde åstadkomma bland annat förbättrad angöring för bussar, tillskott av cirka 120 p-platser och skyddad cykelparkering samt förbättringar av och handikappanpassning av spårvagnshållplatsen. (Stadsbyggnadskontoret, 2006) Den första etappen av två är genomförd, vilket omfattar ett tillskott på 120 p-platser, avlämningsplats för personbilar, vind- och väderskydd för väntande båtresenärer, extra yta för ett par bussar vid terminalen, cykelparkering som delvis är skyddad. Det som återstår av de föreslagna åtgärderna är att flytta vändslingan för spårvagn och göra den handikappanpassad. Även ny infart till vissa fastigheter i närheten av den nuvarande slingan planeras. Ett parkeringsledningssystem installerades under 2013 i början av Saltholmsgatan. Bakgrunden är problem med söktrafik, framförallt längst ut på Saltholmen. Med denna åtgärd är förhoppningen att söktrafiken ska minska. Med hjälp av räknesystem och dynamiska skyltar får trafikanterna hjälp att hitta en ledig parkeringsplats. Systemet är även knutet till en applikation för smartphones som heter ”Parkering Göteborg”. I figur 34 visas var dessa skyltar finns placerade och i figur 35 är en bild på hur parkeringsledningssystemet ser ut.
Bild parkering4

I år har GBG stad genomfört workshop  vid två tillfällen där vi med Storytelling skulle fantisera om olika framtagna scenarier för människor som berörs av kommunikationer kopplat till Göteborg södra skärgård. Det fanns inget utrymme för eget tyckande om alternativa förslag utan det var tjänstemännens förslag som låg på bordet. Än en gång har politiker och tjänstemän gått sin egen väg utan att riktigt lyssna på vad dess invånare tycker. Det största problemet är och kommer att förbli parkeringsproblematiken på Saltholmen.

Inslag från workshop, länk

Never ending story…